ماده ۱۰۳ قانون دریایی

ممنوعیت تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی
‌تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی از فروش کالا ممنوعست و وام دهنده فقط حق دریافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت. ‌

بعدی ❭