ماده ۱۱۰ قانون تجارت

شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

بعدی ❭