ماده ۱۱ قانون بیمه بیکاری

وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.

بعدی ❭