ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسوول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می شود.

بعدی ❭