در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده ۱۹۰

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله

مبحث دوم - در اهلیت طرفین [ ماده 210 تا ماده 213 ]
مبحث سوم - در مورد معامله [ ماده 214 تا ماده 216 ]
مبحث چهارم - در جهت معامله [ ماده 217 تا ماده 218 مکرر ]
بعدی ❭