ماده ۵۳۱ قانون مدنی

بعد از ظهور ثمره زرع، عامل مالک حصه خود از آن میشود.

بعدی ❭