ماده ۸۶ مکرر قانون دریایی

اعمال مقررات در مورد جانشین مالک
در مواردی که در این قانون از مالک کشتی نام برده و احکامی برای وی پیش بینی شده است، احکام یاد شده حسب مورد بر اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک کشتی محسوب می‌شوند مانند اجاره کننده کشتی به صورت تجهیز نشده نیز قابل اعمال می‌باشد.

بعدی ❭