ماده ۳۴۰ قانون مدنی

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

بعدی ❭