نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

۲۵/۶/۹۲
۱۲۲۳/۹۲/۷
۶۹۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا جرایم درحکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر شبیه جرم کلاهبرداری موضوع بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از شمول مرور زمان خارج می شوند یا خیر؟
نظریه مشورتی:
فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نخواهد بود