ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

در صورتی که بیمه شده موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه از کار افتاده یا فوت شود صندوق متناسب با اقساط پرداخت شده حق بیمه در مقابل او یا بازماندگان وی متعهد است چنانچه بیمه شده یا بازماندگان مذکور اقساط باقی مانده را کلا" به صندوق پرداخت نمایند یا موافقت کنند که اقساط بدهی حق بیمه از مستمری کسر شود در این صورت از مستمری استحقاقی کامل استفاده خواهد کرد.

بعدی ❭