ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مامور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)