ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری

اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)