ماده 564 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است.