ماده ۲۹۷ قانون مدنی

اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

بعدی ❭