ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)