ماده ۶۶ قانون مدنی

وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.

بعدی ❭