ماده ۵۸۳ قانون تجارت

کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

بعدی ❭