ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و نیز تایید موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.

بعدی ❭