در اجاره

ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول - در اجاره‌ی اشیا [ ماده 468 تا ماده 506 ]
مبحث دوم - در اجاره‌ی حیوانات [ ماده 507 تا ماده 511 ]
مبحث سوم - در اجاره‌ی اشخاص [ ماده 512 تا ماده 513 ]
بعدی ❭