ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)