ماده ۵۹۳ قانون مدنی

ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

بعدی ❭