ماده ۷۳ قانون تجارت

مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:
۱ - مجمع عمومی موسس.
۲ - مجمع عمومی عادی.
۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده.

بعدی ❭