ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)