نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

شماره پرونده ۱۵۵۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سوال:
آیا مجازات مندرج در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بازدارنده می­باشد و مشمول مرور زمان می­گردد یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۵۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازات‌ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست…» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می‌شود.