ماده ۲۳۴ قانون تجارت

در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تادیه شود تصریح به مکان تادیه ضروری است.

بعدی ❭