ماده ۷۲۶ قانون مدنی

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

بعدی ❭