ماده ۷۳۸ قانون مدنی

ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.

بعدی ❭