ماده ۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران

حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.

بعدی ❭