ماده ۴۳۹ قانون تجارت

در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
‌تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

بعدی ❭