ماده 4 قانون مسئولیت مدنی

دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد.
1 - هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2 - هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
3 - وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را ‌تشدید کرده باشد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)