ماده ۳۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود، اعضای هیات منصفه نیز طبق مقررات دعوت می شوند.

بعدی ❭