ماده 393 قانون آیین دادرسی کیفری

در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود، اعضای هیات منصفه نیز طبق مقررات دعوت می‌شوند.

نشست های قضایی (1 مورد)