ماده ۱۰۳ قانون تجارت

انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

بعدی ❭