ماده ۴۳۰ قانون مدنی

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

بعدی ❭