ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه رای، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدید نظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجراء است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)