ماده 630 قانون آیین دادرسی کیفری

در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)