ماده ۶۹۵ قانون مدنی

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.

بعدی ❭