ماده ۶۹۵ قانون مدنی

معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.

بعدی ❭