ماده ۵۵۰ قانون مدنی

مضاربه عقدی است جائز.

بعدی ❭