اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

بعدی ❭