اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)