ماده 599 قانون آیین دادرسی کیفری

به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)