ماده ۱۴۴ قانون مدنی

احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.

بعدی ❭