نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷

۷/۷/۹۲
۱۳۲۰/۹۲/۷
۹۶۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با تصویب ماده۱۲۲وبندهای آن ازقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲( باب شروع به جرم) به عنوان قانون عام موخرمجازاتهای راجع به شروع به جرائم مندرج در ماده ۱۲۸ از قانون مجازاتهای جرائم نیروهای مسلح جا مصوب ۱۳۸۲ به عنوان قانون خاص مقدم منسوخ گردیده یا اینکه طبق قواعد اصولی عام موخر نسبت به خاص مقدم درخصوص مورد تخصیص خواهد خورد وکیفرهای مندرج درماده ۱۲۸ قانون مرقوم کماکان به قوت خود باقی است.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲قانون مذکور است مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است وبا توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی که دربند ۷سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است ونظر به اطلاق مقررات ماده ۷۲۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون مورد استعلام نیز مشمول این مقررات است زیرا اگر قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود، درنتیجه کلیه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای "شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲۲قانون مذکور وبا رعایت ماده ۱۰همان قانون تعیین می شود.