ماده ۶۵۸ قانون مدنی

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

بعدی ❭