ماده ۲۲۴ قانون مدنی

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

بعدی ❭