ماده ۱۷۹ قانون تجارت

مفاد مواد ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود.

بعدی ❭