ماده ۳۷۴ قانون مدنی

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

بعدی ❭