ماده 547 قانون آیین دادرسی کیفری

قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تامین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (520) این قانون مرخصی اعطاء می کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)