ماده ۳۵۳ قانون تجارت

دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

بعدی ❭