ماده ۴۰۶ قانون مدنی

خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.

بعدی ❭