ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان - شهر - بخش) نسبت به تاسیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند.
تبصره - کمیسیونهای فروش اموال مصادره‌‌ای، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل می‌گردد.

بعدی ❭